Stowarzyszenie Ekspertów
Bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NASZYM ZADANIEM

Zadania

Stowarzyszenie inicjuje, podejmuje i propaguje działania na rzecz bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli poprzez:

1. Wspieranie administracji publicznej, służb ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub ochrony państwa, bądź Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności jednostek specjalnych Policji lub Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie wzmacniania bezpieczeństwa.

2. Podejmowanie badań, analiz, prac koncepcyjnych służących bezpieczeństwu, a także porządkowi publicznemu, a w szczególności:

a) przeciwdziałaniu, zapobieganiu, ujawnianiu, zwalczaniu przestępczości, w tym przestępstw ekonomicznych, cyberprzestępczości oraz przestępstw na szkodę interesów finansowych Rzeczypospolitej Polskiej, a także Unii Europejskiej;

b) przeciwdziałaniu, zapobieganiu, ujawnianiu, zwalczaniu terroryzmu;

c) przeciwdziałania patologiom społecznym;

d) profilaktyce kryminalnej;

e) aktywizowaniu lokalnych społeczności do zapobiegania zagrożeniom i reagowania w przypadku ich identyfikacji;

f) wzmacnianiu odporności infrastruktury krytycznej państwa;

g) wzmacnianiu ochrony informacji niejawnych;

h) wzmacnianiu efektywności zarządzania kryzysowego.

3. Działanie na rzecz rozwoju: nauk o bezpieczeństwie, nauk państwie i prawie, kryminalistyki, kryminologii, nauk penalnych, technologii służących bezpieczeństwu Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli.

4. Realizowanie działań audytorskich, eksperckich, ocennych, doradczych, konsultacyjnych, analitycznych, szkoleniowych, edukacyjnych w zakresie określonym w pkt 2 i 3 oraz w przedmiocie przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa międzynarodowego.

5. Inspirowanie i organizacja seminariów, sympozjów, konferencji, sesji popularno-naukowych, działalności publicystycznej i wydawniczej, konkursów i turniejów w zakresie określonym w pkt 2 i 3 oraz w przedmiocie przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa międzynarodowego.

6. Wzmacnianie działań służących ochronie praw człowieka w toku działań na rzecz bezpieczeństwa.

7. Krzewienie i kultywowanie patriotycznych tradycji oraz postaw propaństwowych, w szczególności poprzez organizację spotkań i wydawanie publikacji.

8. Realizowanie działań na rzecz przekwalifikowania lub aktywizacji zawodowej pracowników, funkcjonariuszy lub żołnierzy służb ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub ochrony państwa, bądź Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – w sytuacjach związanych z zakończeniem ich pracy lub służby.

9. Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa obywateli polskich i cudzoziemców.

10. Współpraca, w zakresie celów i działań określonych w pkt 1-9, z właściwymi podmiotami, w szczególności z:

a) przedstawicielami środowisk opiniotwórczych, naukowych,

b)organizacjami pozarządowymi,

c)instytucjami, organami, organizacjami państwowymi, w tym rządowymi i samorządowymi.


Nawiąż współpracę

Byli funkcjonariusze i żołnierze

Jeśli zakończyłeś służbę, potrzebujesz pomocy w zakresie adaptacji do nowych wymogów zawodowych, napisz do nas postaramy się pomóc:

Link do formularza tutaj.

jednostki porządku publicznego

Jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie wyszkolenia lub doboru wyposażenia, napisz do nas:

Link do formularza tutaj.

instytucje oraz podmioty gospodarcze

Jeśli potrzebujesz specjalistów, szkoleń lub rekomendacji systemów w zakresie bezpieczeństwa, napisz do nas:
Link do formularza tutaj.