Stowarzyszenie Ekspertów
Bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NASZYM ZADANIEM

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

STOWARZYSZENIA EKSPERTÓW BEZPIECZEŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zobowiązanie do ochrony danych osobowych

Jako prężnie rozwijające się stowarzyszenie, koncentrujące się na wspieraniu administracji publicznej, służb ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub ochrony państwa, bądź Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności jednostek specjalnych Policji lub Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie wzmacniania bezpieczeństwa mamy świadomość, że zaufanie, wiarygodność oraz rzetelne podejście do prowadzonej działalność to Nasz największy atut doceniany przez Klientów, partnerów biznesowych oraz członków stowarzyszenia i pracowników.

Dlatego jako Stowarzyszenie, ceniące prawo do prywatności i ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością ustanowiliśmy niniejszą politykę ochrony danych osobowych, która zobowiązuje Nas oraz naszych członków i pracowników, chronić
i przetwarzać dane zgodnie z:

 • Zasadą zgodności z prawem, bezstronność i jawność.

Dane osobowe przetwarzane przez Stowarzyszenie będą gromadzone i przetwarzane w sposób zgodny z prawem, bezstronny i jawny, celem ochrony indywidualnych praw podmiotów danych.

 • Zasadą ograniczenia wykorzystania danych do określonych celów.

Dane osobowe przetwarzane przez Stowarzyszenie będą uzyskiwane wyłącznie w wyraźnie określonych oraz uzasadnionych celach oraz nie będą przetwarzane w sposób z nimi niezwiązany.

 • Zasadą poprawność/prawdziwość danych.

Dane osobowe przetwarzane przez Stowarzyszenie będą poprawne i, o ile to konieczne, aktualizowane.

 • Zasadą oszczędność/minimalizacja danych.

Dane osobowe przetwarzane przez Stowarzyszenie będą adekwatne i odpowiednie, a ich zakres ograniczony będzie do niezbędnego minimum. Dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż to konieczne.

 • Zasadą respektowania praw podmiotów danych.

Stowarzyszenie respektuje prawa wszystkich podmiotów wskazanych w RODO. Jakie prawa przysługują na mocy przepisów RODO możesz przeczytać (PDF)  oraz jak wnieść żądanie o realizację prawa, przeczytaj (PDF)

 • Zasadą informowania podmiotów danych o przetwarzaniu danych osobowych.

Stowarzyszenie zobowiązuje się do wypełniania wobec podmiotów danych obowiązków informacyjnych zgodnie z art. 12 określonych w art. 13 i 14 RODO w momencie przetwarzania danych osobowych.

 • Zasadą bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie w sposób bezpieczny. Stosownie do rodzaju ryzyka, przeciwko nieuprawnionemu przetwarzaniu lub zmianie oraz utracie, zniszczeniu lub nieuprawnionemu ujawnianiu lub udostępnianiu przekazywanych, przechowywanych lub przetwarzanych w inny sposób danych osobowych zostaną podjęte środki techniczne lub organizacyjne.

 • Zasadą ochrona danych w fazie projektowania i domyślna ochrona danych. 

Stowarzyszenie zobowiązuje się, że domyślnie przetwarzane będą tylko te dane osobowe, których przetwarzanie jest niezbędne dla określonych celów. Zasada ochrony danych w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych będzie stosowana podczas opracowywania nowych usług.

 • Zasada Odpowiedzialności.

Stowarzyszenie zobowiązuje się, że wszystkie działania dotyczące przetwarzania danych będą przeprowadzane odpowiedzialnie, a każdy z członków zarządu ponosi odpowiedzialność za zgodność i jest w stanie ją wykazać. W sytuacji, gdyby doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, co skutkować będzie negatywnymi konsekwencjami dla osoby dotkniętej naruszeniem, o wystąpieniu takiego zdarzenia poinformujemy w formie:

 • sms na podany numer telefonu;
 • wiadomości elektronicznej na podany adres e-mail;
 • listownie na podany adres zamieszkania;
 • lub umieszczając informację na stronie www.ekspercibezpieczenstwa.pl.

Zasada informowania podmiotów danych o przetwarzaniu danych osobowych

Co to jest obowiązek informacyjny ?

Podstawą prawną obowiązku informacyjnego jest art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zw. „Rozporządzeniem” lub „RODO”.

Obowiązek informacyjny względem:

 • Naszych obecnych, byłych i potencjalnych Członków Stowarzyszenia – (PDF)
 • Naszych obecnych, byłych i potencjalnych Klientów i ich pracowników – (PDF),
 • Naszych Podwykonawców i ich pracowników – (PDF),
 • Wobec kandydatów do pracy – (PDF)
 • Wobec Nadawców korespondencji elektronicznej –(PDF).