Stowarzyszenie Ekspertów
Bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NASZYM ZADANIEM

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Do wiadomości użytkownika

Codziennie dbamy o ochronę danych osobowych u Naszych Członków, Klientów, osób odwiedzających naszą stronę www, ale jeszcze większe zaangażowanie wykazujemy każdego dnia dbając o bezpieczeństwo i komfort użytkowników Naszych serwisów internetowych.

Z tego powodu, w niniejszym dokumencie przezujemy Państwu istotne informacje odpowiadające na pytania: kto, jakie, w jakim celu oraz przez jaki czas, przetwarzać będzie dane osobowe w prowadzonych serwisach internetowych.

 • Kto jest Administratorem danych?

Administratorem danych osobowych Użytkowników  jest, Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Zielonce ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7.

Jak się z Nami skontaktować, Masz parę możliwości, które wskazujemy poniżej:

Ochrona przetwarzanych danych osobowych jest dla Nas niezwykle ważna. Dlatego
w Stowarzyszeniu jest Ekspert ds. Ochrony Danych, z którym Macie Państwo prawo się kontaktować w temacie ochrony danych osobowych drogą elektroniczną pisząc na adres
e-mail: odo@ekspercibezpieczenstwa.pl lub tradycyjną wysyłając korespondencję na adres Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej ul. Gorzelnicza 9 
04-212 Warszawa z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych.

 • Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Wszystko zależy od Ciebie, ale w pewnych sytuacjach możemy przetwarzać:

Imię i Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, IP Użytkownika, lokalizację, rodzaj urządzenia, a oprócz tego treść pytania, informacji oraz udzielonej odpowiedzi w prowadzonej korespondencji e-mail, telefonicznej.

Wskazane powyżej dane zawsze zbieramy od Użytkownika.

 • W jakim celu przetwarzamy wskazane dane osobowe?

Strona www

Przetwarzamy przede wszystkim:

 • w celu prowadzenia statystyk odwiedzin Naszego serwisu, mogące dotyczyć takich informacji jak: czas spędzania, aktywności, jakości wyświetlanej treści, Twojej lokalizacji czy informacji z jakiego urządzenia Korzystasz przeglądając Nasz serwis;
 • w celu umożliwienia nawiązania z Nami kontaktu przez podany na stronie formularz kontaktowy, gdzie abyśmy mogli odpowiedzieć Musimy wiedzieć z kim korespondujemy oraz na jaki adres mamy wysłać odpowiedź;
 • w celu zamówienia kontaktu telefonicznego, przecież nie możemy tego wykluczyć, że przez formularz kontaktowy poprosicie Nas o odzwonienie na podany numer lub
 • może Sami zadzwonicie na wskazane na stronie numery, gdzie Wasz numer zapisze się w Naszej książce telefonicznej;
 • w celu obrony lub dochodzenia roszczeń wynikających z Naszego prawnego interesu.
 • Przez jaki czas będziemy przetwarzać dane osobowe?

Wszystko zależy od celu ich przetwarzania i podstawy na jakiej przetwarzanie jest oparte.

Strona www

 1. Zapytanie (formularz kontaktowy):

Przez okres niezbędny do obsługi Twojego zapytania nie dłużej jednak niż 6 miesięcy bądź wcześniej, jeśli cofniesz zgodę lub złożysz sprzeciw na przetwarzanie. Jednakże, jeśli przysłane zapytanie dotyczy przedstawienia oferty handlowej, a na jej podstawie nawiążemy współpracę okres retencji ulegnie wydłużeniu na czas właściwy dla trwania dalszej relacji biznesowej
i trwania dalszego procesu przetwarzania danych osobowych, w związku z umową
i przedawnieniem roszczeń z niej wynikających.

 • Prośba o kontakt (formularz kontaktowy):

Przez okres niezbędny do jego obsługi (nie dłużej niż 1 miesiąc), chyba, że dzięki rozmowie nawiążemy relację biznesową, wówczas okres retencji ulegnie wydłużeniu na czas właściwy dla trwania dalszej relacji biznesowej i trwania dalszego procesu przetwarzania danych osobowych w związku z umową i przedawnieniem roszczeń z niej wynikających.

 • Statystki (serwis):

Przez okres nie dłuższy niż 3 lata. Dlaczego?, ponieważ chcemy porównywać i obserwować rozwój Naszej strony.

 • Obrona i dochodzenie roszczeń:

Jeśli w jakimś momencie uznamy, że przetwarzane dane osobowe są nam konieczne w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub wynika to z przepisów prawa, będziemy dane osobowe przetwarzać dłużej niż przez okresy podane powyżej, przez czas niezbędny do osiągnięcia celu ich przetwarzania.

 • Na jakich podstawach legalności przetwarzamy dane osobowe?

Poniżej przedstawiamy różne podstawy prawne w zależności od celu ich przetwarzania.

 1. Zapytanie (formularz kontaktowy) – Twoja zgoda (przesyłając wiadomość wyrażasz zgodę) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 2. Prośba o kontakt (formularz kontaktowy) – Twoja zgoda (przesyłając wiadomość wyrażasz zgodę) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 3. Marketing własnych produktów i usług – Nasz prawnie uzasadniony cel dotyczący
  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Statystki (serwis) – Nasz prawnie uzasadniony cel dotyczący właściwego zarządzania serwisem art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 5. Obrona i dochodzenie roszczeń – Nasz prawnie uzasadniony cel dotyczący obrony lub dochodzenia roszczeń art. 6 ust. 1 lit. f) lub gdy do przetwarzania danych obligują Nas przepisy prawa art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 6. W sytuacji, gdy nawiążemy relacje biznesowe – umowa, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 7. Czy przetwarzamy dane osobowe dzieci?

Nasz serwis nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 16 roku życia.

 • Komu i dlaczego możemy udostępnić dane osobowe?

Nie ujawniamy danych osobowych Użytkowników Naszych serwisów, za wyjątkiem sytuacji,
w których jest to konieczne w związku z prowadzoną działalnością lub w sytuacjach wymaganych lub dozwolonych przez przepisy prawa.

Kiedy przekażemy dane osobowe?

Możemy w określonych przypadkach w formie powierzenia ich przetwarzania przekazać uzyskane przez nas dane osobowe dostawcom współpracującym, aby możliwe było przetwarzanie przez nich danych osobowych w naszym imieniu.

Możemy, gdy w związku z prowadzoną działalnością udostępnienie danych wprost wynika
z przepisów prawa – udostępnienie danych osobowych w odpowiedzi na zapytania ze strony organów wymiaru sprawiedliwości oraz organów ścigania, a także w celu działania zgodnego z odpowiednimi przepisami prawa, poleceniami lub przepisami wydanymi przez organa wymiaru sprawiedliwości, a także przepisami wydanymi przez instytucje rządowe i zawodowe.

Nie przekazujemy danych do podmiotów trzecich z siedzibą w Państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 1. Jakie prawa przysługują Tobie w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Masz prawa, o których warto wiedzieć Abyś mógł z nich korzystać, a które gwarantuje RODO.

Masz prawo:

 • żądania dostępu do własnych danych osobowych (w tym uzyskania potwierdzenia, czy są one przetwarzane oraz uzyskania informacji np. o celach, źródłach, kategoriach przetwarzanych danych czy okresie ich przechowywania), co obejmuje także prawo do otrzymania bezpłatnie kopii własnych danych (za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych);
 • do sprostowania danych osobowych (gdy są one nieprawidłowe), co obejmuje także wniesienie uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, jednak w tym celu możemy prosić
  o przedstawienie dodatkowego oświadczenia od Ciebie;
 • do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), kiedy np. nie są one niezbędne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane, została cofnięta zgoda na ich przetwarzanie lub nie ma innych podstaw prawnych do ich przetwarzania;
 • do ograniczenia przetwarzania danych, gdy np. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • do przenoszenia danych, w tym otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego własnych danych osobowych, które nam dostarczyłeś;
 • do cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych (przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem);
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • Jak możesz zrealizować swoje prawa?

Swoje prawo możesz wnieść do Nas w dowolnym momencie. Prosimy abyś zapoznał się  z niezbędnymi informacjami dotyczącymi trybu postępowania, które znajdziesz tutaj.

Prawo skargi, wnosisz do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz na www.uodo.pl.

 1. Informacje ogólne, ale może warto się zapoznać

Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Przetwarzamy Twoje określone w niniejszym dokumencie dane osobowe w różnych celach, przy czym w procesie przetwarzania zastosowane mogą być różne metody zbierania, podstawy legalności przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania, które zawsze określone są w stosunku do celu, w jakim dane są przez Nas przetwarzane.

Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Jesteśmy administratorem danych osobowych i przetwarzamy dane osobowe w związku
z udostępnionymi serwisami internetowymi. Dotyczy to zarówno przypadków, w których przetwarzamy dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak
i przypadku, w którym dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł.

Obecnie, polityka prywatności dotyczy:

Strony: www.ekspercibezpieczenstwa.pl

Jak dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych?

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem danych osobowych.
W szczególności:

 • stosujemy szyfrowanie SSL;
 • kontrolujemy Nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji,
  w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu;
 • dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom, kontrahentom
  i przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na Nasze potrzeby. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności;
 • a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje, łącznie
  z zakończeniem współpracy.

Czy chcemy przetwarzać wrażliwe dane Użytkowników?

Nie, nie chcemy, dlatego apelujemy do Naszych Użytkowników, aby przy udostępnianiu Swoich danych osobowych kierowali się rozwagą w szczególności, aby nigdy nie przekazywali danych wrażliwych np. stanu zdrowia.

Czy możemy zmienić treść niniejszej polityki?

Niniejsza Polityka prywatności może czasami ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody użytkownika. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie,
a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób. Zachowujemy również poprzednie wersje niniejszej Polityki prywatności w archiwum, aby umożliwić użytkownikom zapoznanie się z nimi.