Stowarzyszenie Ekspertów
Bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NASZYM ZADANIEM

Szkolenie – Zatrzymanie w firmie

Szkolenie będzie koncentrowało się na omówieniu działań, jakie należy podjąć w przypadku, gdy w firmie dojdzie do zatrzymania przez funkcjonariuszy organów ścigania (Policji i innych służb) osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa. 

Uczestnicy szkolenia poznają przebieg zatrzymania i inne towarzyszące mu czynności, prawa i obowiązki funkcjonariuszy dokonujących zatrzymania, uprawnienia osoby zatrzymanej. Omówione zostaną także uprawnienia podmiotu,  w którego siedzibie doszło do zatrzymania, jak również praktyczne sposoby przeciwdziałania negatywnym skutkom zatrzymania dla organizacji. 

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak działać w sytuacji zatrzymania, zyskają świadomość przysługujących im uprawnień i ciążących na nich obowiązków, poznają zasady działania funkcjonariuszy organów ścigania i sposoby komunikacji   z nimi. 

Przedstawione zostanie również studium przypadku zatrzymania osoby kierowniczej w firmie z uwzględnieniem wszystkich powyższych aspektów tej niespodziewanej sytuacji.