Stowarzyszenie Ekspertów
Bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NASZYM ZADANIEM

CYBERSEC 2018

W dniach 8-9 października 2018 roku w Krakowie odbyła się coroczna konferencja CYBERSEC skupiająca uwagę partnerów, prelegentów na ważne aspekty cyberbezpieczeństwa.

CYBERSEC to spotkanie, proces i decyzje. Podczas unikalnego na skalę europejską cyklicznego wydarzenia o charakterzepublic policy conference zajmujemy się wspólnie strategicznymi aspektami cyberprzestrzeni i cyberbezpieczeństwa.

4 ścieżki pozwoliły każdemu wybrać, dopasować a także aktywnie uczestniczyć w konferencji:

 

  • ŚCIEŻKA PAŃSTWO

Cyberprzestrzeń zrewolucjonizowała funkcjonowanie współczesnych państw. Polityki publiczne
powinny zostać dostosowane do nowych, cyfrowych realiów. Celem ścieżki Państwo jest budowanie
wielopodmiotowej współpracy na rzecz cyberbezpieczeństwa. Analizie poddane zostaną aktualne
działania legislacyjne i najważniejsze wyzwania w tym obszarze. Eksperci omówią m.in. kwestie
związane z tworzeniem efektywnych strategii publicznych.

  • ŚCIEŻKA OBRONA

Skuteczna obrona współczesnych państw wymaga zbudowania efektywnego systemu
cyberbezpieczeństwa. Zagrożenia cyfrowe niosą za sobą konieczność przeprowadzenia gruntownych
zmian na poziomie planistycznym, organizacyjnym i technicznym, a także wzmocnienia
międzynarodowej współpracy w tym zakresie. Celem dyskusji jest wypracowanie rekomendacji
obejmujących budowę systemu cyberobrony na poziomie poszczególnych państw oraz organizacji
międzynarodowych.

  • ŚCIEŻKA PRZYSZŁOŚĆ

Cyberprzestrzeń to stale ewoluujące środowisko, a zachodzące w nim zmiany oddziaływują na
wszystkie obszary życia społeczno-gospodarczego. Warunkiem skutecznego przeciwdziałania
cyberzagrożeniom jest obserwacja aktualnych trendów i nieustanne prognozowanie kierunków
rozwoju sektora cyber w przyszłości. Celem dyskusji ekspertów jest przygotowanie rekomendacji w
zakresie innowacyjnych, bezpiecznych rozwiązań służących społeczeństwom informacyjnym. Ścieżka
Przyszłość poświęcona jest także promowaniu inwestycji wiodących światowych funduszy w
najbardziej obiecujące europejskie startupy.

  • ŚCIEŻKA BIZNES

Sektor prywatny stanowi kluczowy element cyfrowego ekosystemu. Z jednej strony, podmioty
komercyjne narażone są na coraz bardziej intensywne i wyrafinowane cyberataki, z drugiej,
dostarczają zaawansowane produkty i usługi w zakresie ochrony przed cyberzagrożeniami. W obliczu
nowych wyzwań płynących z sieci, cyberbezpieczeństwo to nieodłączny element całościowej strategii
biznesowej. Celem ścieżki Biznes jest wypracowanie rekomendacji obejmujących zaangażowanie
biznesu w proces umacniania bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.