Stowarzyszenie Ekspertów
Bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NASZYM ZADANIEM

Konferencja Naukowa na temat: Zagrożenia Transgraniczne 2017 – nowe technologie

Celem seminarium było omówienie zagrożeń dla bezpieczeństwa Polski wynikających z działalności na obszarze UE zagranicznych bojowników terrorystycznych (foreign terrorist fighters) z tzw. Państwa Islamskiego, a także identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom w kontekście wykorzystywania nowych technologii przez zorganizowane grupy przestępcze.

W trakcie seminarium zostały poruszone następujące tematy:

* Zagraniczni bojownicy – przeciwdziałanie terroryzmowi w wymiarze transnarodowym (SIS-SIRENE, Europol, Interpol), BMWP KGP
* Wsparcie naukowo-badawcze w obszarze wybranych zagrożeń transgranicznych, WITU
* Radykalizacja zachowań w kontekście zamachów terrorystycznych we Francji i Belgii, BOA KGP
* Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa wschodniej granicy Polski, WSPol
* System informacyjno-analityczny wspomagający zarządzanie ryzykiem podczas planowania i realizacji działań Policji, WSPol
* Przegląd projektów realizowanych w WITU w aspekcie poprawy szczelności granic RP, WITU
* Systemy wykrywania i analizy zagrożeń, Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa RP
* Straż Graniczna w obliczu współczesnych zagrożeń transgranicznych
* Rozwiązanie sieciowego systemu dozoru w ochronie obwodowej

Omawiana tematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników spotkania. Treści przekazane podczas zaprezentowanych prelekcji przyczynią się do zwiększenia świadomości, a w konsekwencji do wykorzystania uzyskanej wiedzy w procesie ujawniania, identyfikowania i przeciwdziałania zagrożeniom transgranicznym. Niezbędna jest w tym celu stała współpraca wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz zagadnienia związane z bezpieczeństwem państwa.
BMWP KGP / ig

Artykuł pochodzi ze strony internetowej Komendy Głównej Policji