Stowarzyszenie Ekspertów
Bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NASZYM ZADANIEM

PIRO-TACTICS 2018

W dniach 20 – 21 maja 2018 roku, w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi odbyła się, I Konferencja Naukowo – Praktyczna „Piro-Tactics 2018”. Organizatorami konferencji byli Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa RP, Społeczna Akademia Nauk, Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komen­dy Głównej Policji oraz Samodzielny Pododdział Antyterrorystycz­ny Policji KWP w Łodzi. Wsparcia w organizacji przedsięwzięcia, udzieliła Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi oraz Zarząd Oddziałowe­go NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej. Partnerem strategicznym konferencji była firma Transactor Security Sp. z o.o.

            Celem Konferencji było stworzenie platformy wszechstron­nej współpracy i wymiany informacji, dotyczących różnych aspek­tów działań minersko – pirotechnicznych. Dla zapewnienia wielowymiarowej oceny zagadnienia w konferencji udział wzięli nie tylko Policyjni specjaliści, w tym licznie reprezentowane pododdziały antyterrory­styczne, ale również przedstawiciele Straży Granicznej, Wojska Polskiego (wród nich żołnierze Wojsk Specjalnych) oraz pracownicy naukowi cywilnych uczelni wyższych i reprezentanci firm prywatnych, dostarczających sprzęt specjalistyczny.

            Pierwszy dzień konferencji poświęcony szeroko rozumianej tematyce pirotechnicznej, otwarty był dla szerokiego grona uczestników, również spoza środowiska służb mundurowych. Drugi, nasycony zagadnieniami związanymi z techniką i taktyką działań minersko – pirotechnicznych oraz torowaniem przejść przy użyciu środków wybuchowych dostępny był jedynie dla przedstawicieli służb mundurowych.

Całość konferencji wypełniona była referatami i prezentacjami multimedialnymi, których autorami byli krajowi eksperci. Niewątpliwie warto podkreślić następujące wystąpienia:

  • prof. dr hab. Ryszard Machnikowski, prodziekan Wydziału Studiów Międzynarodo­wych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego – Wpływ sytuacji geopolitycznej w Europie na występowanie zjawiska terroryzmu.
  • dr Rafał Batkowski, prezes Zarządu Stowarzyszenia Ekspertów Bezpieczeństwa RP -Charakterystyka zagrożeń jakie stwarzają w Europie zagraniczni bojownicy terrorystyczni oraz narzę­dzia międzynarodowej współpracy policyjnej, pozwalające na walkę z tym zjawiskiem.
  • dr Robert Netczuk, oraz dr Michał Stępiński, przedstawiciel Stowarzyszenia Ekspertów Bezpieczeństwa RP – Uwarunkowania prawne i organizacyjne wykorzystania materiałów wybuchowych do pokonywania zamknięć budowlanych i innych przeszkód.
  • Łukasz Horo­dyński, Master Breacher Biura Operacji Antyterrorystycznych – Specyfika działań breacher­skich w tym wykorzystywane środki techniczne w odniesieniu do torowania przejść w budynkach i torowania drogi do wnętrza pojazdów.
  • mgr inż. Tomasz Rzeszotko, przedstawiciel BOA, krajowy koordynator ds. minersko – pirotechnicznych – Prezentacja wstępnych wyników prac badawczych prowadzonych wspólnie z Politech­niką Śląską, dotyczących oddziaływania wybuchu na ciało człowieka.
  • dr inż. Przemysław Kornacki – Postępowanie ra­townicze bezpośrednio po wybuchu – ratowanie życia i zdro­wia pirotechnika.

Konferencja Naukowo – Praktyczna „Piro-Tactics 2018” była pierwszą w Polsce tak kompleksową i wszech­stronną próbą ujęcia tematyki działań minersko – pirotechnicznych.Z niewątpliwą satysfakcją odnotowujemy, iż konferencja została bardzo ciepło przyjęta w środowisku i ma szanse stać się cyklicznym przedsięwzięciem w kalendarzu imprez realizowanych przez Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa RP.