Stowarzyszenie Ekspertów
Bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NASZYM ZADANIEM

Podpisanie umowy  o współpracy między Stowarzyszeniem Ekspertów Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej i Wydziałem Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

W dniu 28 listopada bieżącego roku nastąpiło podpisanie umowy  o współpracy między Stowarzyszeniem Ekspertów Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej i Wydziałem Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

Stowarzyszenie reprezentowali Wiceprezes Zarządu Michał Pycio oraz Dyrektor Regionalny Stowarzyszenia Rafał Biernacki. Przedstawicielami Wydziału BNiL byli dr hab. Adam Radomyski (Dziekan), ppłk dr inż. Krzysztof Ogonowski (Prodziekan ds. kształcenia i studentów), dr hab. Jacek Nowak (Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Powietrznego).

W ramach podpisanego porozumienia strony uzgodniły zasadnicze obszary współpracy, które będą się koncentrować na:

  • pozyskiwaniu społecznej akceptacji dla działań związanych
   ze wzmacnianiem systemu bezpieczeństwa narodowego i obronności kraju;
  • upowszechnianiu działalności publicystycznej, naukowej na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa;
  • kształtowaniu pozytywnego wizerunku i promocji osiągnięć WSOSP
   i WBNiL i SEBRP;
  • wymianie i poszerzaniu wiedzy z obszaru szeroko rozumianej polityki obronnej i bezpieczeństwa międzynarodowego;
  • zwiększaniu świadomości historycznej i kulturowej oraz prawnej obywateli oraz edukacji proobronnej polskiego społeczeństwa;
  • upowszechnianiu tradycji oraz promocji dokonań i osiągnięć WSOSP
   i WBNiL oraz SEBRP;
  • objęciu opieką naukową i wsparciem eksperckim działań i projektów Stron;
  • współprowadzeniu działań promocyjno-informacyjnych dotyczących popularyzacji zagadnień związanych z bezpieczeństwem;
  • organizacji wspólnych przedsięwzięć naukowych propagujących
   wiedzę z zakresu bezpieczeństwa służących rozwojowi świadomości historycznej, kulturowej oraz prawnej obywateli;
  • wymianie doświadczeń z zakresu wychowania i edukacji w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa.

 

Strony zobowiązały się, że wspólne przedsięwzięcia wykonywać będą
z należytą starannością oraz zachowaniem wysokiego poziomu merytorycznego.

Podpisane porozumienie stanowi kolejny krok mający na celu rozszerzenie zakresu współpracy Stowarzyszenia w obszarze
dydaktycznym i naukowym z uczelniami wyższymi z kształcącymi w zakresie bezpieczeństwa narodowego i obronności państwa.