Stowarzyszenie Ekspertów
Bezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NASZYM ZADANIEM

Seminarium naukowe – Udział Sił Zbrojnych w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego

Dobre, wartościowe i odważne w swej naukowej warstwie, spotkanie na temat współdziałania Sił Zbrojnych RP z innymi podmiotami na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego.  

Przedstawiłem temat dotyczący procesu wsparcia służb porządku publicznego przez wojsko -koncentrowałem się na specjalistycznych podmiotach komponentu militarnego, między innymi: Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych, Centralny Ośrodek Analizy Skażeń i oczywiście Żandarmeria Wojskowa oraz Siły Specjalne w ramach działań kontrterrorystycznych. Odnosząc się do charakteru udzielonego wsparcia wskazałem na zagadnienia, które wymagają dalszego doskonalenia jak np.: procedura Renegade i Maritime Renegade, a także kontekst organu koordynującego w działaniach kontrterrorystycznych. Poza dobrze identyfikowanymi obszarami wsparcia wydaje się, że warto akcentować kwestie: zagrożeń w cyberprzestrzeni i skutecznego działania w tym zakresie oraz współpracy, wymiany informacji między Policją a służbami specjalnymi a także w zakresie poszukiwania zaginionych, którzy znajdują się w sytuacji zagrożenia życia. Wspomniałem o idei tworzenia szkoły snajperów dla resortu spraw wewnętrznych – ważna inicjatywa Stowarzyszenia Ekspertów Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Redefinicji, w mojej opinii, wymaga także kwestia obrony cywilnej tak aby stanowiła ona wartościowe wsparcie w przypadku wystąpienia zagrożeń. Podsumowując należy wskazać, że opcja militarna w przypadku naruszenie porządku publicznego nie jest, generalnie, rozważana w praktyce, poza szczególnymi wyjątkami. Świadomość zapisów Konstytucji oraz innych ustaw a także aktów wykonawczych w odniesieniu do stanów nadzwyczajnych jest raczej niska i wymaga poprawy. Jednocześnie, każdy dowodzący działaniami kontrterrorystycznymi powinien brać pod uwagę wykorzystanie komponentu militarnego w obliczu wyjątkowych zagrożeń. Doskonalenia wymaga obszar redukcji niebezpieczeństw w cyberprzestrzeni i budowania odporności infrastruktury krytycznej. Podjęty w ramach seminarium temat może mieć znaczenie dla bezpieczeństwa każdego obywatela.